Entreprenadförsäkring

Vi vet vilken entreprenadförsäkring som är rätt för din verksamhet

 

Försäkringskompaniet ger dig en individuellt utformad entreprenadförsäkring genom branschens största utbud av partners. Entreprenadförsäkring som är skräddarsydd för dig som jobbar i bygg- och entreprenadbranschen. Försäkringarna följer branschens allmänna bestämmelser. Med ett bra försäkringsskydd för företaget kan ni känna er trygga med att ni får det stöd ni behöver om något oförutsett inträffar.  Tryggt, enkelt och skräddarsytt på riktigt! 

FörsäkringsinnehållIntresserad av offert

Försäkringinnehåll

Tillsammans med er ser vi över era risker och identifierar ert försäkringsbehov. Därefter upphandlar vi försäkring, analyserar och sammanställer försäkringsofferterna och presenterar resultatet för er. Efter gemensam utvärdering placerar vi försäkringarna hos mest lämplig försäkringsgivare. I uppdraget ingår dessutom löpande försäkringsrådgivning, service och försäkringshandläggning.

Entreprenadförsäkringens omfattning

Egendomsförsäkring

En egendomsförsäkring täcker lös egendom du har inom företaget, exempelvis maskinerier såsom teknisk utrustning till kopieringsmaskiner, kontorsmöbler, datorer och varor.

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring är ett viktigt skydd om du krävs på skadestånd genom sak- eller personskada, sk. allmänt ansvar. I princip alla företag har behov av detta skydd.

Avbrottsförsäkring

Om ditt företag drabbas av en egendomsskada som orsakar ett avbrott i din verksamhet, ersätter försäkringen den uteblivna vinsten och de fasta kostnader du måste betala som till exempel leasingavtal, hyres- och elkostnader eller personallöner.

Rättsskyddsförsäkring

Om ditt företag hamnar i tvist med någon, till exempel en kund, hyresvärd eller leverantör och tvisten måste avgöras i rättsinstans, så hjälper rättsskyddsförsäkringen till med ombudskostnader för att driva tvisteprocessen.

Allrisk arbeten

Dina arbeten är alltid försäkrade med en allriskförsäkring. Den täcker plötsliga och oförutsedda egendomsskador som upptäcks under uppförande- och garantitiden.

Försäkring för befintlig egendom (ROT)

Försäkringen gäller för befintlig egendom i arbetsområdet, eller i direkt anslutning till arbetsområdet. Skyddet omfattar bland annat beställare, hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare.

Allriskförsäkring Hjälpmedel

Egendom som inte är förbrukningsvaror och som behövs för att utföra arbetet, till exempel verktyg, stegar och redskapsbodar.

Åtkomstförsäkring & återställandeförsäkring

Ersätter kostnad för att lokalisera och frilägga fel i material, arbetsprestation eller handlingar som anges i Entreprenadförsäkringen. Även återställning efter sådan åtgärd ersätts.

Merkostnad & forceringsåtgärder

Du kan få ersättning för merkostnader vid en skada på försäkrade arbeten. Det kan till exempel handla om övertidsarbete och inköp till överpris för snabbare leverans, samt transport på annat sätt än med sedvanligt transportmedel.

Verktygsförsäkring

Försäkringen gäller för verktyg och utrustning under transport i Norden, till exempel mätutrustning och datorer. Skyddet gäller för verktygen på arbetsresa och så fort de lämnar den lokal som de normalt förvaras i. Den gäller alltså vid transport, lastning, omlastning, lossning och uppehåll som hänger ihop med transporten.

100% oberoende förmedlare av försäkringar

Specialister på Entreprenadförsäkring

Enkla och snabba offerter

Kostnadsfri upphandling av försäkringar

Personlig kontaktperson

Tryggt, enkelt och skräddarsytt på riktigt!

Rätt försäkring till rätt pris

Tilläggsförsäkringar

Miljöansvar för Entreprenör och Byggherre
Skadeståndsskyldighet för person- och sakskada samt ren förmögenhetsskada för vissa skador enligt miljöbalken.
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Om en medarbetare i företaget begår ett brott som drabbar företaget ekonomiskt, till exempel stöld, kan du få ersättning genom förmögenhetsbrottsförsäkringen.
Byggherreansvarsförsäkring
Byggherreansvar är en försäkring som skyddar mot bl.a. skadeståndsanspråk i samband med byggnadsarbete. En anpassad ansvarsförsäkring för byggherre.
Fullgörandeförsäkring
Försäkringen ersätter extrakostnader som din beställare kan få om du inte kan fullgöra din entreprenad.
Tjänstereseförsäkring
Vid tjänsteresa kan du få ersättning för kostnader som beror på sjukdom och olycksfall eller om ditt bagage skadas.
Olycksfallsförsäkring
Om du eller dina medarbetare skadas under arbetstid har ni genom försäkringen rätt till ersättning. Försäkringen gäller även om en kund skadas i dina lokaler.
Maskinförsäkring
Försäkringen gäller för plötsliga och oförutsedda skador på företagets maskiner och försäkrade byggnadssystem för vvs, gas och el.
Maskinavbrott
Denna försäkring ersätter förlust genom avbrott som orsakats av en ersättningsbar maskinskada.
Nyckelförlust
Ersätter skäliga kostnader för låsbyte vid förlust av omhändertagen huvudnyckel.
Cyberförsäkring
Vad händer om företaget råkar hantera personuppgifter felaktigt eller om någon gör intrång i företagets nätverk? Med cyberförsäkring får ditt företag hjälp vid både dataläckage och databrott.
Utställningsförsäkring
Ersätter plötslig och oförutsedd skada på eller förlust av utställningsföremål.
Sjukavbrottsförsäkring
Genom att teckna en avbrottsförsäkring vid arbetsoförmåga, skaffar du ditt företag ett skydd som bidrar till att täcka kostnaderna.
Transportöransvar
Skadeståndsskyldighet för transportör enligt Vägtrafiklagen m.fl.
VD- & styrelseansvar
Skadestånd enligt aktiebolagslagen, skattebetalningslagen, arbetsmiljölagen m.fl. som riktas personligen mot befattningshavare i ledning och styrelse
Lyftansvar
Skadestånd för person- och sakskada vid yrkesmässigt lyft.
Miljöansvar
Skadeståndsskyldighet för miljöskada enligt ovan vid långtidspåverkan.
Krisförsäkring
Genom krisförsäkringen får du ersättning för behandling hos psykolog efter en inträffad skada, till exempel en brand eller ett rån.
VILL DU VETA MER?

Olle Byrman
Försäkringsspecialist

Susanne Nordin
Försäkringsspecialist

Måns Persson
Försäkringsspecialist

Peter Hammar
Försäkringsspecialist

ETT PAR ORD FRÅN VÅRA KUNDER

Försäkringskompaniet jobbar med flertalet aktörer som tillhandahåller försäkringslösningar för företag.

Offertförfrågan Entreprenadförsäkring

10 + 14 =